RELEASES

玉姫様

Jun Togawa / 戸川純

1984.01.25 | YLR-28014 | YEN

SHARE

収録曲

1 Doto no ren-ai / 怒濤の恋愛

2 Teinen Pushiganga / 諦念プシガンガ

3 Konchugun / 昆虫軍

4 Yuumon no giga / 憂悶の戯画

5 Tonari no Indojin / 隣りの印度人

6 Tamahime sama / 玉姫様

7 Mori no Hitobito / 森の人々

8 Odorenai / 踊れない

9 Musi no onna / 蛹化の女

玉姫様

Jun Togawa / 戸川純

1984.01.25 | YLR-28014 | YEN

SHARE

収録曲

1 Doto no ren-ai / 怒濤の恋愛

2 Teinen Pushiganga / 諦念プシガンガ

3 Konchugun / 昆虫軍

4 Yuumon no giga / 憂悶の戯画

5 Tonari no Indojin / 隣りの印度人

6 Tamahime sama / 玉姫様

7 Mori no Hitobito / 森の人々

8 Odorenai / 踊れない

9 Musi no onna / 蛹化の女